ကြားသိရသမျှ

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ပြဲၾကမ္းလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ေျပာျပလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက child abused လုပ္ခံရတာကို အခုလိုပဲ ပြဲၾကမ္းလာပါတယ္

ေဟ့ေကာင္ ရန္ေအာင္ မင္းငါ့ကို Child abused လုပ္ထားတာမေမ့နဲ႔္

သူေတာ္ေကာင္းလိုမေနနဲ႔ ငါ့မွာသက္ေသေတြရွိတယ္

Edit လာေျဖရွင္းစမ္း

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ေျပာျပလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက child abused လုပ္ခံရတာကို အခုလိုပဲ ပြဲၾကမ္းလာပါတယ္

ေဟ့ေကာင္ ရန္ေအာင္ မင္းငါ့ကို Child abused လုပ္ထားတာမေမ့နဲ႔္

သူေတာ္ေကာင္းလိုမေနနဲ႔ ငါ့မွာသက္ေသေတြရွိတယ္

Edit လာေျဖရွင္းစမ္း

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ေျပာျပလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက child abused လုပ္ခံရတာကို အခုလိုပဲ ပြဲၾကမ္းလာပါတယ္

ေဟ့ေကာင္ ရန္ေအာင္ မင္းငါ့ကို Child abused လုပ္ထားတာမေမ့နဲ႔္

သူေတာ္ေကာင္းလိုမေနနဲ႔ ငါ့မွာသက္ေသေတြရွိတယ္

Edit လာေျဖရွင္းစမ္း

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ေျပာျပလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက child abused လုပ္ခံရတာကို အခုလိုပဲ ပြဲၾကမ္းလာပါတယ္

ေဟ့ေကာင္ ရန္ေအာင္ မင္းငါ့ကို Child abused လုပ္ထားတာမေမ့နဲ႔္

သူေတာ္ေကာင္းလိုမေနနဲ႔ ငါ့မွာသက္ေသေတြရွိတယ္

Edit လာေျဖရွင္းစမ္း

ငယ္တုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္ေအာင္ရဲ႕ Child abused လုပ္ခံရတာကို ေျပာျပလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း

ငယ္တုန္းက child abused လုပ္ခံရတာကို အခုလိုပဲ ပြဲၾကမ္းလာပါတယ္

ေဟ့ေကာင္ ရန္ေအာင္ မင္းငါ့ကို Child abused လုပ္ထားတာမေမ့နဲ႔္

သူေတာ္ေကာင္းလိုမေနနဲ႔ ငါ့မွာသက္ေသေတြရွိတယ္

Edit လာေျဖရွင္းစမ္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *